ÇAĞDAŞ EĞİTİM İLKOKULUMUZDA EĞİTİM

Çağdaş eğitim Kurumları’nda çocuklarımıza güvenli bir ortam ve yüksek hizmet kalitesi sunularak onların mutlu ve başarılı olmaları desteklenir. Uzman eğitim kadromuz maddi ve manevi yönden gelişimlerinde öğrencilerimize rehberlik yaparken her şeyden önce iyi insan yetiştirme gayesini esas alır. Öğrencilerimizin başkalarının düşüncelerinden ve günün moda olan kavramlarından çok, kendi öğrendiklerine ve ilerde tamamen kendi öz hükümlerine dayanan kişiler olmalarını hedeflenir. 

Okulumuzun ders programı, MEB müfredatını kapsar ve okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilir ve öğrencilerimizin  çok yönlü gelişimlerini sağlayacak ek yayınlarla desteklenir. 

Çağdaş eğitim ilkokulunda Eğitim -Öğretim 1. sınıftan başlayarak 4. sınıfın sonuna kadar devam eder. İlkokul 1. sınıflarda öğrenci kabulü ön görüşme ve Metropolitan Testi ile, 2,3.ve 4. sınıflarda ise yazılı sınav ve rehber öğretmenlerimizin oluru ile yapılmaktadır.

Okulumuzun, 1. 2. 3. 4. sınıflarda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Yabancı dil ve uygulamalı dersler branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır. Branşlarında uzmanlaşmış eğitim ve öğretim kadrosuyla  öğrencilerinin bilgiye ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını, bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ve üst düzey düşünmelerini hedefleriz.

 

Eğitim sistemimiz müfredat doğrultusunda ezbersiz ve yaparak/yaşayarak öğrenme sistemini anasınıfından başlayarak uygulamayı ve öğrencilerin öğrendiklerini birçok yönden pekiştirebilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir.

 

Öğrencilerimize, bir üst eğitim programına geçişlerinde gerekli olan akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra; fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerine yanıt verebilen kapsamlı bir eğitim programı uygulanmaktayız.

 Türkçe dersinde; öğrencilere Türk dilini sevdirmek, onlara Türkçe’yi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya öğretmek, kurallara uygun olarak Türkçe konuşmalarını sağlamak temel hedefimizdir. Türkçe dersi, öğretimin temelini oluşturan bir “Araç Ders” niteliği taşıdığından, okulumuzun akademik önceliğini de oluşturmaktadır. Bu dersin kazanımlarına sahip olan öğrencilerimizin, diğer derslerdeki öğrenmeleri de kolaylaşmaktadır. Öğrencilerimizin iyi bir Türkçe Okuryazarı olması, aynı zamanda iyi bir Fen ve Matematik Okuryazarı olmasını da sağlayacağından bu konu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

Türkçe dersinde, yaşlarına uygun metin ve eserler okuyup, anladıklarını, yorum ve sunumlar yaparak göstermeleri beklenmektedir. Öğrencilerin fikirlerini sözlü ya da yazılı bir biçimde ifade edebilmeleri için gerekli dilbilgisi, kelime bilgisi ve imla kuralları  öğretilmektedir. Eleştirel düşünme ve yorum yapma becerileri, gerek kitap okuma gerekse de görsel okuma ile desteklenmektedir.

 

Matematik derslerinde öğrencilerimiz; problem çözmeyi, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı, açıklamayı ve savunmayı, matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi öğrenmektedirler. Dersin işlenişi sırasında, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamlar sağlanmaktadır. Her sınıf düzeyinde öğrendikleri bilgileri, eski ve yeni bilgiler arasında ilişki kurarak yorumlamaları esas alınmaktadır.

Fen Bilimleri derslerimizde  amacımız  öğrencilerimizin , “Kanıta Dayalı Sorgulamayı” bir yaşam biçimine dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Fen öğretiminde olaylarının çoğunun gerçek yaşamda bulunduğu göz önüne alınarak, deney ve gözlem metotlarının yanı sıra gerçek yaşamdan film ve videolarla da  dersler desteklenir.

Hayat Bilgisi / Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencileri başarıya götürecek, tüm yöntem ve tekniklerden (sunuş yolu ile öğretim, buluş yolu ile öğretim, drama, gezi-gözlem, soru-cevap, beyin fırtınası, karşılaştırma vs.) yararlanılır. Güncel hayattan örnekler vererek, konuyla ilgili sorular sorarak, gösteri, soru ve yanıtlarla düşündürerek, öğrenilen bilgileri uygulamalarla pekiştirerek, konular arasında ilişki kurarak, bilimsel yöntemlerle düşündürerek anlamaya ve kavramaya önem verilir. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal derslere karşı ilgilerini uyandırmak için, derslerimizde sanal   öğretim sistemlerini de kullanarak öğretim yapılır.  Böylece çocuklarımızın temel bilgi ve becerilerle donanmış, istenen kişisel niteliklere sahip birer birey olarak yetişmeleri sağlanır.

 

Öğrencilerimizin evrensel düşünebilmelerinde yabancı dilin önemine olan inancımızla okulumuzda,  1. sınıftan başlayan 9 saatlik İngilizce öğretimi, bir bütünlük içinde 4. sınıfa kadar ekip çalışması anlayışıyla sürdürülmektedir. Çalışmalar, öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak konuşma, okuma, yazma, dinleme ve dil bilgisi becerilerinin artırılması yönünde gerçekleştirilmektedir.

 

Öğrencilerimize 1. sınıftan başlayarak ilgi alanlarını belirlemelerine yardımcı olmak; onların sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla; Uygulamalı dersler  (Müzik -Görsel sanatlar -Beden Eğitimi) uzman branş öğretmenleri tarafından sağlanmaktadır.

 

Çağdaş Eğitim ilkokulumuzda Karakter  Eğitimi programı maddi ve manevi değerlerle birlikte ele alınır.   Evrensel değerlerle birlikte kendi kültürümüzün kazanımları olan manevi değerlerimizin de öğrencilerimize aktarılmasına özel bir önem verilir.  Hedefimiz manevi ve ahlaki değerlerle donanımlı bireylerin yetişmesine yardımcı olmaktır.

Karakter Eğitimi kazanılan bilgi, duygu, düşünce ve davranışlar çocuğun karakterine de etki ederek iyi insan olmaya doğru adım atmasını sağlar. Karakter eğitimi dersinde yıl sonunda öğrencilerin yıllık planda da belirtilen kazanımlara en iyi şekilde ulaşmış olmaları hedefimizdir. Aile, dostluk, kardeşlik, barış, fedakârlık, sabır, çalışkanlık, sorumluluk, saygı, sevgi, hoşgörü, paylaşım, yardımlaşma, iyilik, tutumluluk, kanaatkârlık, şükür, israf etmeme, cömertlik, dürüstlük, doğruluk, vefa, adalet, merhamet, temizlik gibi değerlerin yanı sıra vatanseverlik gibi değerler yeri geldikçe âyet , hadîs ve hikâyelerle de desteklenerek, video filmler izlenerek, boyama, oyun gibi etkinlikler yaptırılarak işlenir.

 

Çağdaş eğitim ilkokulumuzda yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen gelişime açık, manevi ve ahlaki değerleri kazanmış, davranışlarına yansıtmış, akademik ve teknolojik açıdan yeterli, sorgulayıcı düşünme becerisi gelişmiş, geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek, özgüven sahibi, duyarlı ve SAĞDUYULU NESİLLER yetişir..